Javascript’te Yorum Yapma

JavaScript yorumları, JavaScript kodunu açıklamak ve daha okunabilir hale getirmek için kullanılabilir.
JavaScript yorumları, alternatif kodu test ederken yürütmeyi önlemek için de kullanılabilir.
Yani
// Başlığı Değiştir:
document.getElementById("myH").innerHTML = "Bir Başlık Girin";

// Paragrafı Değiştir:
document.getElementById("myP").innerHTML = "Benim ilk paragrafım.";

 

var x = 5;      // x değerini bildir, ona 5 değerini ver
var y = x + 2;  // y değerini bildir, ona x+2 değerini ver

Yukarıda gördüğünüz örnekteki gibi aynı zamanda , kodu açıklamak için her satırın sonunda tek satırlık bir yorum olarakta kullanabiliriz.

JavaScript’te Çok Satırlı Yorumlar Yapma

Çok satırlı yorumlar / * ile başlar ve * / ile biter. / * Ve * / arasındaki tüm metinler JavaScript tarafından yok sayılır. Bu örnek, kodu açıklamak için çok satırlı bir yorum (yorum bloğu) kullanır:

 

/*
Aşağıdaki kod web sayfasının
id="myH" başlığını ve
id="myP" paragrafını 
değiştirir:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "Bu benim BÜYÜK başlığım";
document.getElementById("myP").innerHTML = "Bu benim içimi döktüğüm paragrafım:(";

Yukarıda örnekte çok satırlı yorum yapmayı öğrendiniz. Artık bir kodu açıklamak istediğinizde bu şekilde yorumları kullanarak daha kaliteli kodlar yazababiliriz.

Tek satırlı yorumların kullanılması en yaygın olanıdır. Blok yorumlar genellikle resmi belgeler için kullanılır.

Yürütmeyi Engellemek İçin Yorum Kullanma

Bildiğiniz gibi işlemci kodları okurken yukarıdan aşağıya doğru okuyor ve önüne gelen hesaplamaları yapıyor ve çıktıları alıyor.

İşte geliştiriciler bazı durumlarda bazı kodların çalışmasını engellemeye çalışabilir.

Kod satırının önüne // eklenmesi, kod satırlarını yürütülebilir bir satırdan yoruma dönüştürür.

Aşağıdaki örnek, kod satırlarından birinin yürütülmesini önlemek için // kullanır:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "Benim ilk başlığım";
document.getElementById("myP").innerHTML = "Benim ilk paragrafım";
Aşağıdaki örnek ise, birden çok satırın yürütülmesini önlemek için bir yorum bloğunu kullanıyor.
/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "Benim ilk başlığım";
document.getElementById("myP").innerHTML = "Benim ilk paragrafım";
*/