var x = 5;         // x'e 5 değerini atar
var y = 2;         // y'ye 2 değerini atar
var z = x + y;     // z'ye 7 değerini atar (x+y)
Yukarıda örnekte değişkenlere değerler atadık ve bunları birlikte topladık:
Atama operatörü (=) bir değişkene bir değer atar.
var x = 10;
Toplama operatörü (+) sayı ekler:
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
Çarpma operatörü (*) sayıları çarpar.
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

JavaScript Aritmetik Operatörler

Sayılarda aritmetik yapmak için aritmetik operatörler kullanılır:
OperatörAçıklama
+Toplama
Çıkarma
*Çarpma
**Üs
/Bölme
%Modül (Bölme Kalanı)
++Artırma
Azaltma
Aritmetik operatörleri, bir sonraki dersimiz JavaScript Aritmetik bölümünde işleyeceğiz.

JavaScript Atama Operatörleri

Atama operatörleri, JavaScript değişkenlerine değerler atar.
OperatörÖrnekile Aynı
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
**=x **= yx = x ** y
Toplama atama işleci (+ =) bir değişkene değer ekler.
var x = 10;
x += 5;

Atama operatörlerini JavaScript Atama Operatörleri bölümünde detaylı olarak işleyeceğiz.

JavaScript Dize Operatörleri

var yazi1 = "John";
var yazi2 = "Black";
var yazi3 = yazi1 + " " + yazi2;

Sonuç:

John Black

+ = Atama Operatörü, dizeleri eklemek (birleştirmek) için de kullanılabilir:
var yazi1 = "Ne güzel ";
yazi1 += "bir gün.";

Sonuç:Ne güzel bir gün
Dizelerde kullanıldığında + işleci, birleştirme operatörü olarak adlandırılır.

Dize ve Sayı Ekleme

İki sayı eklemek toplamı döndürür, ancak sayı ve dize eklemek bir dize döndürür:
var x = 3 + 3;
var y = "3" + 3;
var z = "Merhaba" + 3;

Sonuç:
6
33
Merhaba3
Bir sayı ve dize eklerseniz, sonuç bir dize olur!

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

OperatörAçıklama
==eşittir
===değeri ve türü eşittir
!=eşit değildir
!==hem değeri hem türü eşit değildir
>bundan büyüktür
<bundan küçüktür
>=büyük eşittir
<=küçük eşittir
?Eşitse bir değer değilse başka bir değer
Karşılaştırma Operatörleri, JS Karşılaştırma bölümünde detaylı olarak işlenmiştir.

JavaScript Mantıksal Operatörler

OperatorDescription
&&ve
||veya
!değil

Karşılaştırma Operatörleri, JS Karşılaştırma bölümünde detaylı olarak işlenmiştir.

JavaScript Tür Operatörleri

OperatörAçıklama
typeof
Değişkenin hangi veri tipinde olduğunu gösterir
instanceof
Bir nesne, nesne türünün bir örneğiyse true değerini döndürür
Tür Operatörleri, JS Tür Dönüştürme bölümünde detaylı olarak işlenmiştir.

JavaScript Bitwise Operatörleri

Bit operatörleri 32 bit sayılar üzerinde çalışır.
İşlemdeki herhangi bir sayısal işlenen 32 bit sayıya dönüştürülür. Sonuç tekrar bir JavaScript numarasına dönüştürülür.
OperatörAçıklamaÖrnek4 Bitlik İşlemSonuçOndalık Sistemde Sonuç
&AND5 & 10101 & 00010001 1
|OR5 | 10101 | 00010101 5
~NOT~ 5 ~01011010 10
^XOR5 ^ 10101 ^ 00010100 4
<<Sola Kaydırma5 << 10101 << 11010 10
>>Sağa Kaydırma5 >> 10101 >> 10010  2
>>>Sağa Kaydırma5 >>> 10101 >>> 10010  2

Yukarıdaki örneklerde 4 bit imzasız örnekler kullanılmıştır. Ancak JavaScript 32 bit imzalı sayılar kullanır. Bu nedenle, JavaScript’te ~ 5 10 döndürmez. -6 döndürür. ~ 00000000000000000000000000000101 11111111111111111111111111111010 dönecektir

Bu konuyu ilerleyen bölümlerde tekrar işleyeceğiz.