JavaScript Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler sayılar üzerinde (değişmez değerler veya değişkenler) aritmetik işlemler gerçekleştirir.
OperatörAçıklama
+Toplama
Çıkarma
*Çarpma
**Üs
/Bölme
%Modül (Bölme Kalanı)
++Artırma
Azaltma

Aritmetik İşlemler

Tipik bir aritmetik işlem iki sayı üzerinde çalışır. İki sayı değişmez olabilir:
var x = 100 + 50;

ya da değişkenler

var x = a + b;

ya da ifadeler

var x = (100 + 50) * a;

Operatörler ve İşlenenler

Javascriptte aritmetik işlemi yapan örneğin + bir operator (operatördür). Sayılara ise operand denir.

OperandOperatorOperand
100+50

Şimdi Size 4 işlemden 4 tane örnek vereceğim

Toplama:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

Çıkarma:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x - y;

Çarpma:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

Bölme:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;

Bölümden Kalan:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;
Matematikte, iki tamsayının bölünmesi bir bölüm ve bir geri kalan kısım oluşturduğunu biliyoruz. Burada bu operatörle bölümden kalan buluyoruz.
Arttırma:
var x = 5;
x++;
var z = x;

Azaltma:

var x = 5;
x--;
var z = x;

Karesini Alma:

var x = 5;
var z = x ** 2;          // sonuç:25

bu arada yukarıdaki sonuç Math.pow(x, y) ile aynı sonucu verir:

var x = 5;
var z = Math.pow(x,2);   // sonuç yine 25.

Operatör Önceliği

var x = 100 + 50 * 3;

İlk önce matematikte olduğu gibi çarpma işlemi yapılır daha sonra 100 ile toplanır. Sonuç 250 çıkar.

Peki Parantez kullanırsak ?

var x = (100 + 50) * 3;

Sonuç 450 çıkar.

Birçok işlem aynı önceliğe sahip olduğunda (toplama ve çıkarma gibi), soldan sağa hesaplanır:
var x = 100 + 50 - 3;

JavaScript İşlem Önceliği Değer Tablosu

ValueOperatorDescriptionExample
20( )Expression grouping(3 + 4)
19.Memberperson.name
19[]Memberperson[“name”]
19()Function callmyFunction()
19newCreatenew Date()
17++Postfix Incrementi++
17Postfix Decrementi–
16++Prefix Increment++i
16Prefix Decrement–i
16!Logical not!(x==y)
16typeofTypetypeof x
15**Exponentiation (ES2016)10 ** 2
14*Multiplication10 * 5
14/Division10 / 5
14%Division Remainder10 % 5
13+Addition10 + 5
13Subtraction10 – 5
12<<Shift leftx << 2
12>>Shift rightx >> 2
12>>>Shift right (unsigned)x >>> 2
11<Less thanx < y
11<=Less than or equalx <= y
11>Greater thanx > y
11>=Greater than or equalx >= y
11inProperty in Object“PI” in Math
11instanceofInstance of Objectinstanceof Array
10==Equalx == y
10===Strict equalx === y
10!=Unequalx != y
10!==Strict unequalx !== y
9&Bitwise ANDx & y
8^Bitwise XORx ^ y
7|Bitwise ORx | y
6&&Logical ANDx && y
5||Logical ORx || y
4? :Condition? “Yes” : “No”
3+=Assignmentx += y
3/=Assignmentx /= y
3-=Assignmentx -= y
3*=Assignmentx *= y
3%=Assignmentx %= y
3<<=Assignmentx <<= y
3>>=Assignmentx >>= y
3>>>=Assignmentx >>>= y
3&=Assignmentx &= y
3^=Assignmentx ^= y
3|=Assignmentx |= y
2yieldPause Functionyield x
1,Comma5 , 6